Dramatickou výchovou získavame s deťmi priestor na odhaľovanie zložitého labyrintu srdca. Dieťa sa stáva sebavedomejšie, istejšie, je schopné prejaviť svoj názor. Žiaci sa učia predovšetkým hrou tvorbu hereckých etúd, improvizácie, pantomímy, práce s bábkou, učia sa artikulovať, správne dýchať pri správnom držaní tela.

Odbor je vhodný nielen pre záujemcov o herectvo, réžiu, dramaturgiu, scénaristiku, scénografiu, ale i pre budúcich učiteľov, lekárov, právnikov, teda verejne činné osoby, ktoré vo svojom povolaní budú využívať kultivovaný prejav v spisovnom rodnom jazyku a reč tela.

Učíme sa postupne odbúravať trému a strach z verejných vystúpení. Súčasťou Školského vzdelávacieho programu (ŠkVP) LDO v SZUŠ Kesel je venovať viac hodín bábkohereckej tvorbe, moderovaniu, komédii stand-up (rozprávačstvo), prednesu i chodúľovému divadlu (akrobacia).

Absolventi štúdia LDO získavajú úplné základné umelecké vzdelanie, doložené absolventským vysvedčením, čo neumožňuje žiadny školský krúžok. Sústreďujeme sa na prípravu na ďalšie štúdium na konzervatóriá, Vysokú školu múzických umení a Akadémiu umení.

Prípravné štúdium – pre deti od 6 rokov (ktoré začali povinnú školskú dochádzku)
Základné štúdium – I. stupeň , dĺžka štúdia 8 rokov (deti od 7 rokov)
Základné štúdium – II. stupeň, dĺžka štúdia 4 roky (od 15 rokov)
Štúdium pre dospelých – po dohode
Žiaci po absolvovaní každého ročníka dostávajú vysvedčenia.

Školné iba 6 € mesačne!

Prihláste k nám svoje dieťa ešte dnes. U nás bude môcť rozvíjať svoj talent s tými najlepšími učiteľmi, spozná nových kamarátov a učenie bude zábavou.

Učitelia literárno dramatického odboru

Šimon Homa DiS. art.

  • Súkromné hudobno-dramatické konzervatórium Košice, hlavný odbor štúdia Spev, Herectvo