Naša škola poskytuje základné umelecké vzdelávanie v hudobnom odbore zahŕňajúce individuálne štúdium hry na hudobné nástroje, doplnené kolektívnym vyučovaním hudobnej náuky. Žiaci majú možnosť spievať a navzájom sa doprevádzať, vyskúšať si štvorručnú hru na klavíri, zapojiť sa do komornej hry s kamarátmi a učiteľmi kombináciou rôznych nástrojov  alebo zažiť radosť z hry v školskej kapele.

Obsah štúdia v hudobnom odbore je zistiť hudobné dispozície, získať a obohatiť sluchovo-hudobné skúsenosti, vznik prvých hudobných návykov - postavenie ruky a orientácia na danom nástroji, prebúdzať emocionálne reakcie detí, cit pre rytmus, vývin kontroly sluchu aj prostredníctvom interpretácie, zoznamovať sa s notovým písmom, hra a spev podľa nôt, komplexne formovať hudobno-interpretačné myslenie, nadobúdať základ rôznych hudobných výrazových prostriedkov, rozvíjať hudobnú pamäť, prebúdzať elementárne harmonické cítenie a prvky improvizácie, plynulá hra v každom zvolenom tempe.

Škola vo svojom programe umožňuje individuálne štúdium  hry na klavír, keyboard, spev, gitaru, bicie nástroje, husle, violu, violončelo, kontrabas a flautu.

Školné iba 8 € mesačne!

Prihláste k nám svoje dieťa ešte dnes. U nás bude môcť rozvíjať svoj talent s tými najlepšími učiteľmi, spozná nových kamarátov a učenie bude zábavou.

Učitelia hudobného odboru

Mgr. art. Milena Hrušovská

klavír, violončelo
 • Konzervatórium, Timonova 2,  Košice -  študijný odbor : hra na violončelo
 • Akadémia umení v Banskej  Bystrici,  Fakulta múzických umení
 • Štátna filharmónia Košice
 • Štátny komorný orchester Žilina

Šimon Homa DiS. art.

spev
 • Súkromné hudobno-dramatické konzervatórium Košice, hlavný odbor štúdia Spev, Herectvo

Bc. Stanislav Geci

bicie nástroje
 • Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta - odbor: predškolská a elementárna pedagogika
 • Spoluvlastník nahrávacieho štúdia Catesound
 • Pôsobí v kapelách Dip, Michaellaband
 • Pôsobil tiež v No Brake, Sonicates a ďalších

Ing. Jaroslav Kožlej DiS. art.

gitara
 • Súkromné hudobno-dramatické konzervatórium Košice, odbor štúdia: Hra na gitare
 • Poľnohospodárska univerzita v Nitre: Udržatelné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka.
 • V rokoch 2010 – 2018 pôsobil na SZUŠ, Dlhý rad 30.
 • Pôsobil v skupine Beyond The Limits a viacerých ďalších hudobných zoskupeniach a projektoch.